Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedrijf: BidPro B.V., de aanbieder van de tendersignalering dienst.

Klant: de persoon of organisatie die een abonnement op de tendersignalering dienst heeft afgesloten.

Dienst: de tendersignalering dienst zoals beschreven in de offerte.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen op de tendersignalering dienst van het bedrijf. Door het afsluiten van een abonnement gaat de klant akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 3 Abonnementen

Het abonnement gaat in op de datum van betaling en heeft een looptijd van een maand of een jaar, afhankelijk van het gekozen abonnementstype. Het abonnement wordt automatisch verlengd aan het einde van de looptijd, tenzij de klant het abonnement opzegt conform artikel 4.

Artikel 4 Opzegging

De klant kan het abonnement opzeggen door het sturen van een schriftelijk verzoek via e-mail. De opzegging dient uiterlijk één week voor het einde van de abonnementsperiode te worden ontvangen door het bedrijf. Bij opzegging na deze datum wordt het abonnement automatisch verlengd.

Artikel 5 Betaling

De klant dient de abonnementskosten vooraf te betalen via bankoverschrijving of via de online betaalmethoden die door het bedrijf worden geaccepteerd. Bij niet-tijdige betaling heeft het bedrijf het recht om het abonnement te beëindigen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van de tendersignalering dienst of de onjuistheid van de informatie die via de dienst wordt verstrekt. De klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie en dient deze te verifiëren voordat hij actie onderneemt.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de tendersignalering dienst berusten bij het bedrijf. Het is de klant niet toegestaan om de dienst te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.

Artikel 8 Overmacht

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan elke omstandigheid die buiten de controle van het bedrijf valt, zoals stroomstoringen, storingen in het internet, of andere technische storingen.

Artikel 9 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen het bedrijf en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 Geschillen, toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen het bedrijf en de klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomsten zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van mediation. Indien de mediation niet tot een oplossing leidt, zullen de geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin het bedrijf is gevestigd, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

Artikel 12 Geheimhouding

Het bedrijf zal alle vertrouwelijke informatie die de klant aan het bedrijf verstrekt vertrouwelijk behandelen. Het bedrijf zal deze informatie niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienst of op grond van een wettelijke verplichting.

Artikel 13 Wijzigingen

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De klant wordt hiervan op de hoogte gesteld via de website van het bedrijf of per e-mail. Indien de klant niet akkoord gaat met de wijzigingen, heeft hij het recht om het abonnement op te zeggen.

Artikel 14 Nietigheid

Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Het bedrijf en de klant zullen in dat geval overleggen om een nieuwe bepaling overeen te komen die de nietige of vernietigbare bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 15 Communicatie

Alle communicatie tussen het bedrijf en de klant zal plaatsvinden via e-mail, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 16 Slotbepalingen

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze algemene voorwaarden of het abonnement zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

error: Kopiëren van deze tekst is niet toegestaan.
Call Now Button