BidPro is licentiehouder van TenderNed

Sinds 19 november 2018 zijn wij officieel licentiehouder van TenderNed. Met dit goede nieuws kunnen wij dan ook bekendmaken dat wij te benaderen zijn voor ondersteuning en adviestrajecten op maat. 

Wij hebben toegang gekregen tot de online cursusomgeving van TenderNed, die als basis dient voor ons trainings- en cursusmateriaal. Zo kunnen wij onder andere verschillende scenario’s ‘naspelen’ ten behoeve van een op maat gemaakt adviestraject.

Lees meer over de diensten van BidPro

Elke dag een KUS?

9 november is in 1990 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Dag van Kwaliteit. Deze dag doen we er alles aan om er een Kwalitatief Uitermate Superdag (KUS) van te maken.

Kwaliteit is:

De mate waarin goederen en diensten voldoen aan de eisen, behoeften en specificaties van de afnemer, klant en gebruiker.ISO9000

Het woord kwaliteit werd in het verleden veelal geassocieerd met robuustheid en degelijkheid, gewoon goed volstaat tegenwoordig niet meer, kwaliteit gaat tegenwoordig over onderwerpen zoals bruikbaarheid, toepasbaarheid, gebruikersgemak, toegevoegde waarde, maatschappelijk belang en partnership. In een eerdere blog scheef ik al dat het leveren van kwaliteit betrekking heeft op het aansluiten op de klantbehoefte.

Lees ook mijn blog over “Aansluiten op de klantbehoefte”

Staat kwaliteit in uw organisatie hoog op de agenda? Is het onderdeel geworden van de manier van werken? Weet u wat uw klant/opdrachtgever echt nodig heeft? Of verliest u zich al gauw in de waan van de dag? 

In aanbestedingen wordt gevraagd om bijvoorbeeld een dienstverleningsplan op te stellen, te beschrijven wat een opdrachtgever allemaal van u kan verwachten en wat u eraan doet om de opdrachtgever te ontzorgen.

Het is van groot belang om te voorkomen dat de stukken die u schrijft enkel blijven bij een papieren werkelijkheid. BidPro adviseert en ondersteunt organisaties bij aanbestedings- en offertetrajecten. We helpen organisaties om de klantvraag te begrijpen, te beschrijven wat waargemaakt kan worden én om waar te maken wat aan de klant beloofd is.

BidPro zorgt er met u voor dat niet alleen 9 november de dag is waarop kwaliteit onder de aandacht wordt gebracht, maar om van elke dag een Kwalitatief Uitermate Superdag te maken.

#WQD18

Wilt u een afspraak maken? Neem contact met ons op

3 tips om uw gunfactor te verhogen


In 2014 is de aanbestedingswetgeving aangepast, onder andere om de kansen voor MKB-bedrijven te vergroten. Toch blijft de vraag wat MKB-bedrijven er zelf aan kunnen doen om hun kans op gunning te verhogen en te winnen van de ‘grote jongens’. 

Winnen van een aanbesteding, dat is de reden waarvoor u zich inschrijft op een aanbesteding. Waar in het verleden aanbestedingen met name gegund werden op basis van de laagste prijs, worden aanbestedingen tegenwoordig steeds meer gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Kwaliteit wordt verkozen boven prijs.

In 2014 is de aanbestedingswetgeving aangepast, waarbij MKB-bedrijven meer kansen krijgen om aanbestedingen gegund te krijgen. Zo mag er enkel nog gemotiveerd geclusterd worden, zijn omzeteisen aan banden gelegd en moeten 30% van de aanbestedingen naar MKB-bedrijven gaan. 

Ok, de wetgeving is aangepast, maar wat kunnen MKB-bedrijven er zelf aan doen om hun kansen te vergroten? Wij geven u drie tips om uw gunfactor te verhogen

 1. Wees op de hoogte van de plannen van aanbestedende diensten. Dit lijkt een onmogelijke opgaaf, mogelijk bent u nog niet bekend bij de aanbestedende dienst of u spreekt de aanbestedende diensten niet vaak genoeg om te weten wat er speelt. Echter, door aankondigingen van marktconsultaties in de gaten te houden, weet u wanneer u de plannen met de aanbestedende dienst kunt bespreken. U krijgt hierbij de mogelijkheid om kennis en ervaring te delen en om obstakels (waar u mee te maken kunt krijgen bij de inschrijving) vooraf te bespreken.
 2. Stel vragen. Door in een vroeg stadium van de inschrijving vragen te stellen (vragen ronde voor de nota van inlichtingen) kunt u een beter beeld krijgen van het probleem (de vraag achter de vraag) van de aanbestedende partij, hier kunt u uw voordeel mee doen bij het schrijven van de stukken.
 3. Leer van uw fouten. Wanneer u een opdracht niet gegund krijgt, dient er gemotiveerd te worden waarom u de opdracht niet gegund heeft gekregen. Gebruik deze feedback om uw volgende inschrijving te verbeteren. Daarnaast weet u nooit waar het persoonlijke feedback moment toe leidt.

BidPro adviseert en ondersteunt organisaties bij de inschrijving op aanbestedingen. Dit doet BidPro vanuit haar kennis en kunde op het gebied van sales en business development (lees meer).

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Procesoptimalisatie? Sluit aan op de behoefte van de klant.

Zaterdag (22 september) was het de dag van de klant. Dit is de dag waarop ondernemers klanten bedanken, zonder klanten zou er immers geen business zijn. In hoeverre doet u datgene wat de klant nodig heeft? En is uw klant ook daadwerkelijk tevreden?

Hoeveel tijd steekt u in de relatie met uw klant en is uw organisatie bekend met wat de klant nodig heeft? Door uw organisatie in te richten op basis van de wens van uw klant, verhoogt u niet alleen uw klanttevredenheid, maar maakt u uw organisatie ook efficiënter.

Klantbehoefte, -wens, -beleving en -tevredenheid zijn termen die vaak door elkaar gehaald worden of die onjuist gebruikt worden. Elke organisatie dient zijn strategie en doelen te bepalen op basis van de klantbehoefte. Deze behoefte is de onderliggende laag van de klantwens (ook wel de vraag achter de vraag).

Iemand vraagt u hoe laat het is:

 • U beantwoordt de vraag door op uw horloge te kijken en te vertellen hoe laat het is.
 • U beantwoordt de vraag door met de persoon mee te denken en te vragen hoe laat het zou kunnen zijn.
 • U beantwoordt de vraag door niet alleen te vertellen hoe laat het is, maar de persoon een horloge te geven en te leren klokkijken.

In de praktijk is men geneigd om de vraag van de klant snel te beantwoorden (antwoord 1), zonder voldoende stil te staan bij de onderliggende behoefte van de klant. Door u te verdiepen in de behoefte van de klant, kunt u extra waarde toevoegen en de relatie met uw klant waarde(n)vol maken (antwoord 3).

In elk project kunnen we zes fasen benoemen, namelijk: initiatieffase, definitiefase, ontwerpfase, voorbereidingsfase, uitvoeringsfase en afhandelingsfase.

Zes projectfasen

Veel bedrijven zijn geneigd om een project te snel op te starten. De volgende valkuilen liggen op de loer:

 • De vraag van de klant wordt onvoldoende begrepen en men gaat ‘rennen voor de klant’ (in het voorbeeld: antwoord 1),
 • De definitiefase wordt te snel doorlopen. Er wordt vanuit gegaan dat de klant snel resultaat wil zien, hierbij verdiept men zich onvoldoende in de behoefte van de klant
 • De klant wordt niet betrokken in de ontwerpfase (er wordt niet getoetst of het plan overeenkomst met de wens van de klant)
 • De interne organisatie wordt niet betrokken bij het ontwerp, met als gevolg dat vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten
 • Gedurende de uitvoeringsfase wordt de klant onvoldoende geïnformeerd en heeft zij niet ge mogelijkheid om bij te sturen

Het gevolg is een ontevreden klant. Dit zorgt voor irritatie bij de klant, die krijgt immers niet wat zij nodig heeft, daarnaast zorgt het voor irritatie van de medewerkers; immers we zijn gaan rennen voor de klant maar toch is de klant niet tevreden.

The voice of the customer 

Neem de tijd om te luisteren naar de vraag van de klant (de vraag achter de vraag). Wanneer u goed weet wie de klant is en wat het probleem van de klant is, kunt u met uw oplossing beter aansluiten op de behoefte van de klant. Door in een vroeg stadium goede afspraken te maken en over en weer verwachtingen uit te spreken, kunnen teleurstellingen in een later stadium voorkomen worden.

Keten gestuurd werken

Richt bedrijfsprocessen dusdanig in dat de klant niet alleen geïnformeerd wordt over ontwikkelingen, maar dat de klant ook de mogelijkheid om tijdig bij te sturen. De klant niet enkel informeren, maar de klant betrekken heeft meerdere voordelen, onder andere: de verwachtingen van de klant worden beter gemanaged, doordat de klant de ruimte heeft om bij te sturen wordt een beter resultaat bereikt (verhoging van de klanttevredenheid), Op deze manier is de kans op een goed eindresultaat veel groter. Zo kan bij projecten bijvoorbeeld gedacht worden aan deelopleveringen of faseringen met tussentijdse evaluaties met de klant waarbij de klant input kan leveren op basis waarvan bijgestuurd kan worden.

Learning loop

Leer van fouten. Door tijdsgebrek ligt het gevaar op de loer om niet van de fout te leren en als het waren door te rennen naar… de volgende fout of nog erger: dezelfde fout nogmaals te maken. Gebruik deze fouten (incidenten) om processen te verbeteren en meer fouten in het vervolg te voorkomen.

Ownership

Maak uw medewerkers onderdeel van de procesverbeteringen van uw organisatie. Wanneer een proceswijziging nodig is, om beter aan de wensen van de klant te kunnen voldoen, is het van belang dat iedereen die bij het proces betrokken is de reden van deze wijziging begrijpt.

BidPro helpt u niet alleen om in aanbestedingen de klantbehoefte te begrijpen en uw oplossing te verwoorden bij uw inschrijving, BidPro helpt uw business proces te optimaliseren met een betere sales performance als gevolg. 

Meer weten of een afspraak maken?

Duurzame Dinsdag, hoeveel aandacht heeft duurzaamheid in uw organisatie?

Afgelopen dinsdag (4 september) was het duurzame dinsdag, dit is de dag waarop duurzame ideeën en initiatieven een podium krijgen in de Tweede Kamer. Leeft u in de waan van de dag? Of staat u juist regelmatig stil bij de duurzaamheid van uw organisatie?

Op Duurzame Dinsdag neemt het kabinet een koffer in ontvangst. In deze koffer zitten honderden duurzame ideeën en initiatieven uit de gehele samenleving. Deze ideeën worden beoordeeld op duurzaamheid en impact. De meest onderscheidende ideeën maken kans op prijzen, dit geeft de ideeën extra kans om verder ontwikkeld en vervolgens uitgevoerd te worden. Een goed en zinvol initiatief om concrete ideeën uit de samenleving over de samenleving dichtbij de politiek te brengen. Op deze wijze komen de ideeën niet alleen in de spotlights te staan, maar wordt het thema duurzaamheid extra onder de aandacht gebracht.

Wanneer we kijken naar het bedrijfsleven, dan zien we dat organisaties de sales- en marketingtargets bepaald op basis van haar groei-ambities. De targets hebben betrekking op het closen van deals, verkopen van producten/diensten, binnenhalen van klanten/opdrachtgevers. Bij het behalen van deze targets wordt veelal minder stil gestaan bij de impact die dit heeft op de interneorganisatie. Dit leidt veelal tot haalbaarheidsissues (gecreëerde verwachtingen kunnen niet waargemaakt worden).

“De klant verwacht het, zo is het immers verkocht. We zullen nu harder moeten werken om aan de verwachting van de klant te voldoen”.

In de praktijk is het een valkuil om te leven in waan van de dag. Zorg dragen voor het succes van vandaag voelt veelal prettiger dan bezig zijn met de onzekerheid van morgen. Hoe gaat u hier mee om als ondernemer? Neemt u de tijd om stil te staan bij de toekomst? Wanneer de aansluiting van sales op de interne organisatie niet optimaal is, ontstaat er spanning in de organisatie en komt de klanttevredenheid en komen de marges onder druk te staan. Uiteindelijk heeft dit gevolgen voor de continuïteit van uw organisatie. Immers verwacht de klant het, zo is het immers verkocht. De organisatie zal nu harder moeten werken om aan de verwachtingen van de klant te voldoen.

Op Duurzame Dinsdag staat duurzaamheid van onze samenleving op de agenda van de Tweede Kamer, daagt u uw medewerkers ook uit om na te denken en met ideeën te komen over de duurzaamheid van uw organisatie? Daagt u hen uit om verder te kijken dan te leven in de waan van de dag?

Het doorbreken van het leven in de waan van de dag en het verbeteren van de aansluiting van sales op de interne organisatie begint bij het creëren van bewustwording. Door dit thema in uw organisatie te bespreken met medewerkers uit alle disciplines, geeft u uw medewerkers niet alleen een podium, maar kunnen daadwerkelijk verbeteringen gerealiseerd worden.

Er dient uiteindelijk meer tijd en energie gestoken te worden in de bewustwording van; de wensen van de klant en de mogelijkheden en onmogelijkheden van de interne organisatie. Door de klantvraag goed te begrijpen en te weten wat er waargemaakt kan worden, kan de sales performance verbeterd worden.

Voor sales-medewerkers is het van belang om in de opstartfase de stakeholders te betrekken bij het project. Voor de interne organisatie is het van belang om bewust gemaakt te worden van de wensen van de klant. De processen van de interne organisatie zullen dusdanig ingericht moeten worden dat aan de klantwensen voldaan kan worden.

Door open te communiceren over de mogelijkheden en de onmogelijkheden, kan sales beter verkopen wat waargemaakt kan worden en kan beter waargemaakt worden wat door sales verkocht is. Deze communicatie bestaat uit het bespreken van de kansen, maar ook uit het bespreken van de risico’s.

BidPro heeft de expertise in huis op het gebied van sales en business development om u te helpen om sales en de interne organisatie beter op elkaar te laten aansluiten.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

BidPro: bid- en proposal management

BidPro adviseert en begeleidt ondernemers en salesteams op het gebied van aanbestedings- en offertetrajecten en optimalisering van het bedrijfsproces. BidPro is er voor die ondernemers die sales willen verduurzamen.

Waarmaken wat aan de klant beloofd is en beloven aan de klant wat waargemaakt kan worden, BidPro helpt organisaties om dat te bereiken. Ook tijdens het aanbestedingsproces, waarin externe feedback en challenges wenselijk zijn, adviseert BidPro. Uiteraard kunnen organisaties ook bij BidPro terecht voor tijdelijke inzet van een bidmanager.

Dagelijks begeleiden wij bedrijven naar winnende inschrijvingen, door advies te geven over het aanbestedingstraject, de inschrijfstrategie en door het schrijven van winnende teksten.

De organisaties waar we mee werken zijn goed in wat ze doen, begrijpen de business waarin ze werken en willen de volgende stap zetten om dit ook bij de overheid te gaan uitvoeren. Deze samenwerkingen zijn gericht op waardetoevoeging, waar men energie van krijgt en waarin er vanuit enthousiasme en deskundigheid wordt gewonnen!


Lees meer over de diensten van BidPro

BidPro gaat samenwerking aan met de Hogeschool Ede

Met ingang van september 2018 is BidPro een samenwerking aangegaan met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). BidPro geeft studenten (HBO Bedrijfskunde) de mogelijkheid om opdrachten voor hun studie uit te voeren.

BidPro biedt HBO-studenten de mogelijkheid om stage te lopen en studie-opdrachten uit te voeren. Op deze manier kunnen zij in contact komen met het bedrijfsleven, praktijkervaring opdoen. Daarnaast maakt BidPro de studenten bekend met het belang van verduurzaming van sales en business development voor organisaties.

Door de studenten deze mogelijkheid te bieden leren wij hen om goed aan te sluiten en in te spelen op de wensen van de klant. Aansluiten op de wensen van de klant is BidPro niet onbekend, dit staat namelijk centraal in haar dienstverlening.

BidPro kijkt uit naar de samenwerking met de Hogeschool Ede.

error: Kopiëren van deze tekst is niet toegestaan.
Call Now Button